رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آنها دوان دوان آمدند، دوان دوان هم رفتند!