رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مهدی غبرایی : عنوان «سوکوراتازکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش»برای کتاب موراکامی غلط ترجمه شده و این غلط به چند چاپ رسیده…!

ارسال نظر

0.0/5