رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نویسنده اسراییلی در حاشیه فستیوال پراگ: در اسراییل با من بد تا می کنند اینجا هم آقای دولت آبادی از همنشینی با من پرهیز می کند!

ارسال نظر

0.0/5