رفتن به محتوا رفتن به فوتر

الیف شافاک نوینده ملت عشق به کودتای ترکیه واکنش نشان داد: برچسب زدن به دیگران آسان است

ارسال نظر

0.0/5