رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آخرین گفتگو با برایان مگی / من نمی‌خواستم آن برنامه‌ها را بسازم، دیگران مجبورم کردند

ارسال نظر

0.0/5