رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نظريه انقلاب مارکس (بخش اول: دولت و بروکراسي) هال دريپر، ترجمه حسن شمس‌آوري

۱۰ کتاب درباره مارکس که باید آنها را خواند

به طور قطع نمي‌توان گفت علاقه اصلي نادر انتخابي چيست. سه کتابي که منتشر کرده است را به هيچ لطايف‌الحيلي نمي‌توان در يک دسته‌بندي قرار داد. اما هر کاري را که شروع کرده با جديت علمي به پايان برده است. مسأله محوري کتاب جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس اين است که او از…

ادامه مطلب