رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سعودالسنعوسي

صداهای دیگری به گوش می رسند

صداهاي ديگري به گوش مي رسند متن ادبي و بازنمايي زندگي فرودستان با نگاهي به رمان «ساقه بامبو» سعودالسنعوسي نويسنده: پيام حيدرقزويني رمان امروز عربي دست کم در چند اثر شاخصي که در سال هاي اخير به فارسي ترجمه شده اند از مسائل دروني مرزهاي جهان عرب عبور کرده و گستره وسيع تري…

ادامه مطلب