رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: طنز و طنزینگی هدایت

صادق هدایت، تافته جدابافته

باور عمومی درباره طناز بودن، خاصه در ایران، چنین است که هر کسی بتواند لطیفه ای تعریف کند و دیگران را بخنداند، به قول همدانی ها، «کانِ لطیفه» است و کارخانه قند فریمان. نیز در قاطبه موارد، ما ایرانی های شیرین سخن مدعی هستیم که می توانیم قاب خنده را بر چهره هر فردی بنشانیم…

ادامه مطلب