رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پراگماتیسم

از تازه های نشر ققنوس

'پراگماتیسم پاتنم در اواخر قرن نوزدهم فلسفه پراگماتیسم متولد شد. پراگماتیسم روشی در فلسفه بود که مسائل فلسفی را با توجه به کاربردشان در زندگی واقعی و روزمره انسان‌ها دنبال و معیار حقیقت را سودمندی، فایده و نتیجه تعریف می‌کرد: حقیقت هر چیز از طریق نتیجه نهایی آن اثبات می‌شود. به نظر پراگماتیست‌ها، اگر عقیده‌ای…

ادامه مطلب