رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اینها گاف «فروشنده» است یا ایرادهای الکی؟

ارسال نظر

0.0/5