رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«تاریخ بیهقی» به روایتی دیگر / گفتگو با محمدرضا مرعشی‌پور

1 Comment

  • صباغ
    ارسال شده 7 ژانویه 2017 در 5:05 ق.ظ

    باسلام.ازآنجایی که من به اینگونه بازخوانی هاوبازنویسی هاعلاقه فراوان دارم،چندصفحه آغازین کتاب راازسایتی دانلودکردم وخواندم.بایدبگویم این روایت به هیچ وجه موردپسندم نبود.درابتدای کتاب؛شخصی برای بیهقی ازماجراهای دوران نوجوانی مسعودحکایت می کندامادرمتن روایت جدید،حکایت به صورت ابتدابه ساکن شروع می شودواگرکسی متن اصلی بیهقی رانخوانده باشدتصورمی کنداین حکایتهااززبان بیهقی بیان میشودنه شخص دیگر.همچنین درابتدای روایت،آن راوی می گویدکه مسعوددردوران نوجوانی خودخوابی دیده وآنرابرای مادربزرگ راوی تعریف می کند.مادربزرگ هم تعبیرخواب رابه سلطنت رسیدن مسعود میداند.راوی می گویدوقتی مسعود بزرگ شد،همانطورشدکه مادربزرگ درخواب دیده بود.این جابه اشتباه خواب مسعوبه خواب مادربزرگ تبدیل شده که حتی درخود متن روایت جدیدهم تناقض دارد.متاسفانه وقتی درچندصفحه ابتدایی کتاب چنین ایراداتی وجوددارد،نمی توان به کتاب اعتمادکرد.نمی شودازخواننده توقع داشت که چندصدصفحه کتاب اصلی تاریخ بیهقی راکناردست بگذاردوبرای یافتن صحت وسقم روایت جدیددربین کتاب اصلی به جستجوبپردازد.البته این ایده که وقایع تاریخ بیهقی را به صورت منظم وپی درپی-نه آنطورکه جابجادرمتن اصلی روایت شده-بازنویسی کرد،عملی ستوده است امااین کارباید بادقت صورت بگیردنه اینگونه بااشتباه وشلخته.

ارسال نظر

0.0/5