رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جنگ‌ها مصداق هولناکی از تقسیم جهان با دیوارهای واقعی و استعاری هستند

ارسال نظر