رفتن به محتوا رفتن به فوتر

برای دادرسی به اتهام تجاوز جنسی، رومن پولانسکی به آمریکا تحویل داده می شود

ارسال نظر

0.0/5