رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«ابرها بزرگ بودند و سفید بودند و در گذر»؛ اثر ماتیاس چوکه؛ طنز تلخ نیستی / فاطمه صناعتیان

ارسال نظر

0.0/5