رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چگونه طنز سانسور را در می‌نوردد و ماندگار می‌شود… / حمیدرضا امیدی سرور

ارسال نظر

0.0/5