رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آلفرد آندرش

نگاهی به «زنگبار یا دلیل آخر» اثر آلفرد آندرش / دیگران / حمید رضا امیدی سرور

هرچند که برخی از صاحب نظران براین باورند که ادبیات آلمان بعد از جنگ دوم جهانی، نثر نویسی به قدرت توماس مان نداشته؛ اما این بدان معنا نبوده که ادبیات آلمانِ بعد از جنگ نتوانسته در حد و اندازه های گذشته ظاهر شود. جنگ جهانی دوم بی شک تاثیری عمیق بر روح و روان ملتی…

ادامه مطلب