رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: حسن ارفع

نگاهی به کتاب «در زمانه پنج شاه»/ حمیدرضا امیدی سرور

این کتاب متن خاطرات کسی است که به واسطه موقعیت خانوادگی و مشاغل دولتی پدر در دم و دستگاه حکومت قاجار و همچنین کسب مقامات نظامی توسط خود او در حکومت پهلوی از نزدیک شاهد دوره‌های پر فراز و نشیبی از تاریخ معاصر بوده است

ادامه مطلب