رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: دولت و فرودستان

«استانبولِ» پاموک و حزن شهر

اگر جمله مشهور «ما در زبان متولد می‌شویم» -که اشاره به محدودیت‌ها و وابستگی تفکر و اندیشه ما به زبان دارد- را به این شکل برگردانیم که «ما در شهرها متولد می‌شویم»؛ آنگاه به نوعی بخشی از وضعیت انسان مدرن را توصیف کرده‌ایم. «تولد انسان امروزی در شهرها»، اشاره به این مساله دارد که ما…

ادامه مطلب