رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: صنم غیائی

کوتاه درباره «خاله آمریکا» اثر لئوناردو شاشا / قصه‌های سیسیل

«کالوجرو اسکیرو، در سپیده‌دم هجدهم آوریل سال ۱۹۴۸، استالین را در خواب دید. رؤیا در رؤیا بود؛ کالوجرو داشت خواب می‌دید که در مقابل پشته‌ای از برگه رأی قرار دارد و هزاران برگه رأی را امضا کرده

ادامه مطلب