رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: علیرضا کاتب

نگاهی به کتاب «منطق صوری به زبان ساده»/ علیرضا کاتب

منطق یکی از روش‌های اندیشه و تفکر است که بسیاری از مباحث آن همچنان مفید و معتبر است. در بسیاری از کشورهای غربی عموم تحصیلکرده‌ها آن را به عنوان یک درس عمومی فرا می‌گیرند. اگرچه امروزه منطق جدید طرفدارانی دارد، اما منطق قدیم هم به هیچ وجه منسوخ نشده است

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «چند سخنرانی از تد»/ علیرضا کاتب

یکی از جذابیت‌های سخنرانی‌های تِد آن است که ارائه‌دهندگان می‌توانند به هر شکل و شیوه بی‌مزه یا بی‌نمکی که صلاح می‌دانند، مطالب خود را بیان کنند، اما باید حداکثر در هجده دقیقه صحبت‌های خود را تمام کنند

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «روشنفکری دینی و چالش‌های جدید»/ علیرضا کاتب

روشن‌فکری به مثابه یک جریان فکری خاص در دوره مدرن شکل گرفت. غالبا آن را به فرانسه قرن هجدهم ربط می‌دهند که حرکت انتقادی بزرگی در برابر حاکمیت مطلق دین در همه امور دنیوی بود. از این روی، نقطه شروع آن به نوعی ضدیت با دین تلقی می‌شد، اما در ادامه دچار دگردیسی‌هایی شد به…

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «مدرنیته متاخر و تغییر اجتماعی»/ علیرضا کاتب

نظر متفکران پست‌مدرن این است که با جوامع پسامدرن سروکار داریم که تفاوت اساسی و ریشه‌ای با مدرنیته سنتی دارد. این اندیشمندان جامعه جدید و تغییرات اجتماعی نوین را نه مدرن، بلکه پست‌مدرن و در تقابل با مدرنیته قلمداد می‌کنند. اما گروهی وجود دارد که در میانه آن طیف جای می‌گیرند

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «شهر»/ علیرضا کاتب

هر روز و بیشتر عمرمان را در شهر به سر می‌بریم، اما آیا این امر بدین معناست که واقعا از ماهیت شهر سر در می‌آوریم؟ پاسخ منفی است؛ زیرا شهر پدیده کلان و بسیار پیچیده‌ای است، و به تبع، همه مسائل آن نیز بسیار پیچیده هستند و فهم آن‌ها آسان نیست

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «فیزیک نوین و توانایی‌های ذهن بشر»/ علیرضا کاتب

سوءظنی نسبت به امور فراروان‌شناسی وجود دارد. ولی نباید در این سوءظن متوقف شد. مسائل اساسی بشر مسائل فلسفی و متافیزیکی است، اما در مکاتب قدیمی بر اساس اصول و نظریاتی نادرست به آن‌ها پاسخ داده‌اند

ادامه مطلب