رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: معرفی کتاب «من اسپارتاکوس هستم»

نگاهی به کتاب «من اسپارتاکوس هستم» اثر کرک داگلاس

در کشوری که ادعای دموکراسی می کرد مکارتیسم حکم دادگاه تفتیش عقاید را داشت و برخی از هنرمندان را در محاق قرارداده بود. اسپارتاکوس تنها علیه ستمکاران رومی قیام نکرد، بلکه در ساحتی دیگر پشت مکارتیسم را نیز به زمین زد!

ادامه مطلب