رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نارون رجایی

فلسفهء مرگ از دیدگاه فردوسی / نارون رجایی

شاهنامهء فردوسی اثری است انسانی که به بنیادی ترین وپرشورترین دغدغه های انسان میپردازد.انسان همیشه با سرنوشت قهار دست وپنجه نرم میکند تا معنا وچیستی هستی ومرگ را دریابد،فردوسی در شاهنامه همواره به دنبال گشودن راز مرگ هست،اما این راز را هیچ کلیدی نیست وهرگز انسان آن طور که میخواهد بدین راز پی…

ادامه مطلب