رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «پشت و رو» اثر آلبر کامو

تن دادن به بیهودگی مدام / ننگاهی گذرا بر «پشت و رو» اثر آلبر کامو

.”گاه آرایه ها فرو می ریزند، از خواب برخواستن …تراموی سوارشدن چهارساعت کار در دفتر یا کارخانه …غذای خوب …دوشنبه سه شنبه چهاشنبه پنجشنبه جمعه شنبه! زندگی همواره می گذرد و تنها یک روز است که مثل هیچ روزی نیست و آن اخرین روزی ست که سر بر بالین خواب ابدی می گذاری”یاد هملت می…

ادامه مطلب