رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: کابوس کولردار اثر هنری میلر

امریکا و من نوشته هنری میلر ترجمۀ داوود قلاجوری

اندیشۀ نگارش کتابی راجع به امریکا برای اولین بار سالها پیش در پاریس به ذهنم خطور کرد. در آن زمان امکان تحقق یافتن خواستۀ من بعید بنظر میرسید: چرا که برای نوشتن چنین کتابی میبایستی [از فرانسه] به امریکا باز میگشتم، با فراغ بال به چهارگوشه آن سفر میکردم، به اندازه کافی پول میداشتم و…

ادامه مطلب